Jak uzyskać licencję

Szanowni Państwo,
osoby, które posiadają licencję PTNK w zakresie 3 modalności (EEG, EMG i PW) mogą składać wnioski o przyznanie licencji neurofizjologa klinicznego do Przewodniczącej Komisji d.s. Licencji Pani dr hab. Beaty Zakrzewskiej-Pniewskiej.

UWAGA! 

Zmiana zasad przyznawania certyfikatów z zakresu badań neurofizjologicznych    

            Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTNK, z dniem 01.01.2017 roku zmieniają się zasady przyznawania certyfikatu z EEG, EMG, PW i biofeedbacku. Otrzymanie certyfikatu będzie poprzedzone szkoleniem w akredytowanym ośrodku, wykonaniem odpowiedniej ilości badań oraz zdaniem egzaminu licencyjnego. Wymagana liczba przeprowadzonych badań będzie obejmowała: 1500 zapisów EEG, 750 badań EMG, 300 badań PW, 300 protokołów biofeedbacku dla lekarza, 300 treningów biofeedbacku dla terapeuty. Nie zmieniają się zasady ogólne dotyczące 3 letniego  okresu  przynależności do PTNK  oraz obowiązku opłacania składek członkowskich.

            Wnioski i wymagane dokumenty złożone do dnia 30.11.2016 r. zostaną rozpatrzone przez Komisję Certyfikatów według starych zasad w grudniu 2016. Dokumenty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane zgodnie z nowymi zasadami.


TRYB UBIEGANIA SIĘ O LICENCJE PTNK

 1. O Licencję PTNK w zakresie wykonywania i interpretacji badań: EEG dorosłych, EEG dzieci, EMG, PW oraz planowania protokołów i nadzoru nad terapią EEG-Biofeedback (specjalista) mogą się ubiegać wyłącznie lekarze.
 2. O Licencję PTNK w zakresie prowadzenia terapii EEG-Biofeedback (terapeuta) mogą się ubiegać: lekarze, osoby z innym wyższym wykształceniem (na poziomie magisterskim lub licencjackim) – neurofizjolog, psycholog, psychoterapeuta, logopeda, pedagog (w tym absolwent Wydziału Pedagogiki Specjalnej), fizjoterapeuta, elektroradiolog,
 3. Lista dokumentów koniecznych do ubiegania się o Licencję PTNK:
  1. wniosek o licencję w wybranym zakresie (dostępny na www.ptnk) z potwierdzeniem przez Prezesa Oddziału Terenowego przynależności do PTNK (min. 3 lata) i działalności zawodowej oraz potwierdzeniem przez osobę bezpośrednio nadrzędną (kierownik zakładu, pracowni, ewentualnie licencjonowany lekarz konsultujący) wykonania odpowiedniej liczby badań po ukończeniu kursu szkoleniowego tj. EEG 1500 zapisów, EMG 750 pełnych badań, PW 300 badań różnych modalności, EEG-Biofeedback terapeuta 300 treningów, EEG-Biofeedback specjalista 300 protokółów

Ponadto zaświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań uzyskania licencji – patrz niżej

  1. prawo wykonywania zawodu
  2. zaświadczenie o ukończeniu w ciągu ostatnich 5 lat pełnego cyklu szkoleń w zakresie danej specjalności neurofizjologicznej, w akredytowanej Pracowni Szkolącej (kopia)
  3. potwierdzenie opłacania składek członkowskich PTNK (min. 3 lata)
  4. wniosek o dopuszczenie do egzaminu końcowego w danej specjalności neurofizjologicznej (dostępny na stronie www.ptnk)
  5. potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin i wydanie Licencji na konto Zarządu Głównego PTNK (KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 02 1020 1097 0000 7602 01 08 5091 PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa) – opłata w wysokości 500 pln
 1. Dokumenty należy przekazać, w kolejno ogłaszanych na stronie PTNK terminach, wyznaczonym członkom Komisji ds. Licencji (adresy na stronie internetowej PTNK):
  1. w zakresie PW – prof. Beacie Zakrzewskiej-Pniewskiej (przewodnicząca Komisji)
  2. w zakresie EEG – dr n. med. Iwona Terczyńska, adres: Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.
  3. w zakresie EMG – prof.ndzw. Kazimierzowi Tomczykiewiczowi
  4. w zakresie EEG – Biofeedback (specjalista, terapeuta) dr Alicji Kubik
 1. Komisja d/s Licencji weryfikuje otrzymane dokumenty i przygotowuje listę osób przystępujących do egzaminu w najbliższej sesji. Kandydaci są informowani o kwalifikacji do egzaminu wg aktualnego terminarza ogłaszanego na stronie PTNK przed kolejną sesją.
 2. Po otrzymaniu wyników egzaminu Komisja ds. Licencji przygotowuje listę osób, które spełniają wszystkie kryteria i wnioskuje do Prezydium ZG PTNK o przyznanie im numerowanych Licencji PTNK. Prezydium Zarządu Głównego PTNK ostatecznie przyznaje Licencje, które zatwierdzane są przez Zarząd Główny. Po zatwierdzeniu lista osób jest przekazywana Sekretarzowi ZG celem przygotowania druków, wprowadzenia osób do kartoteki i opublikowania na stronie www.ptnk oraz przesłania Licencji do zainteresowanych.
 3. Licencja przyznawana jest na okres 5 lat, a następnie przedłużana na kolejne 10 lat zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. członkostwo w PTNK w ciągu całego w/w okresu (z udokumentowaniem opłat członkowskich)
  2. potwierdzenie dokonania opłaty za przedłużenie Licencji, na konto Zarządu Głównego PTNK (KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 02 1020 1097 0000 7602 01 08 5091 PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa) – opłata w wysokości 150 pln
  3. czynna praca zawodowa w zakresie elektrofizjologii
  4. udział bierny w konferencji elektrofizjologicznej lub posiedzeniu sekcji PTNK 1x w roku lub 1 publikacja z zakresu neurofizjologii w ciągu 5 lat lub czynny udział w konferencji neurofizjologicznej 1x w ciągu 5 lat
  5. przedłużanie licencji odbywa się na wniosek zainteresowanego potwierdzony przez Prezesa Oddziału
  6. wniosek składany jest do Komisji ds. Licencji celem wydania ostatecznej decyzji
 4. W przypadku odmowy przyznania Licencji osoba zainteresowana zostanie poinformowana z podaniem przyczyn.
 5. Osoby, które posiadają licencję PTNK w zakresie 3 modalności (EEG, EMG i PW) mogą składać wnioski o przyznanie licencji neurofizjologa klinicznego (dostępny na www.ptnk) do Przewodniczącej Komisji ds. Licencji prof. Beaty Zakrzewskiej – Pniewskiej z udokumentowaniem opłaty za Licencję w wysokości 100 pln. Opłatę należy wnieść na konto Zarządu Głównego PTNK (KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 02 1020 1097 0000 7602 01 08 5091 PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa).
 6. Opłata za wydanie duplikatu Licencji, wymianę druku Licencji na nowy oraz opłata za odnowienie Licencji po upływie 5 lat wynosi 150 pln. Opłatę należy wnieść na konto Zarządu Głównego PTNK (KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 02 1020 1097 0000 7602 01 08 5091 PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa).

DODATKOWE WYMAGANIA DO LICENCJI Z ZAKRESU EMG

ZG PTNK na wniosek Zarządu Sekcji Elektromiografii PTNK podjął uchwałę precyzującą kryteria, które muszą być spełnione przez ubiegających się o licencję z zakresu elektromiografii:

 1. Obecność na co najmniej dwóch posiedzeniach naukowo-szkoleniowych Sekcji EMG rocznie, w okresie od ukończenia w/w szkolenia do czasu złożenia wniosku o przyznanie licencji. Obecność potwierdzić należy okazaniem zaświadczeń stanowiących załącznik do wszystkich zawiadomień o posiedzeniach Sekcji.
 2. Przedstawienie referatu lub omówienie przypadku podczas posiedzenia Sekcji.*
 3. Spełnienie powyższych wymagań będzie potwierdzane podpisem przewodniczącego Sekcji na wniosku o przyznanie licencji.

DODATKOWE WYMAGANIA DO LICENCJI Z ZAKRESU EEG

 1. Obecność na zebraniach Sekcji, Oddziału lub posiedzeniach ogólnopolskich PTNK 2 x w roku w okresie od ukończenia kursu do czasu złożenia wniosku o Licencję PTNK.
 2. Przedstawienie referatu na zebraniu Sekcji lub Oddziału PTNK poświadczone przez organizatora. *

DODATKOWE WYMAGANIA DO LICENCJI

Z ZAKRESU EEG-Biofeedback specjalista

 1. Poświadczone odbycie w ośrodku akredytowanym przez PTNK 4 konsultacji związanych z analizą protokołów terapii u 40 pacjentów.
 2. Obecność na zebraniach Oddziału PTNK lub posiedzeniach ogólnopolskich PTNK 2x w roku w okresie od ukończenia kursu do czasu złożenia wniosku o Licencję PTNK.
 3. Przedstawienie referatu na zebraniu Sekcji lub Oddziału PTNK poświadczone przez organizatora. *

DODATKOWE WYMAGANIA DO LICENCJI

Z ZAKRESU EEG-Biofeedback terapeuta

 1. Poświadczone odbycie w ośrodku akredytowanym przez PTNK 4 konsultacji związanych z analizą protokołów terapii u 40 pacjentów.
 2. Obecność na zebraniach Sekcji, Oddziału lub posiedzeniach ogólnopolskich PTNK 2 x w roku w okresie od ukończenia kursu do czasu złożenia wniosku o Licencję PTNK.
 3. Przedstawienie referatu na zebraniu Sekcji lub Oddziału PTNK poświadczone przez organizatora. *

*uwzględniane będą także referaty wygłoszone na Zjeździe PTNK lub konferencjach naukowo-szkoleniowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU PTNK

 1. Egzamin będzie przeprowadzany 1-2 razy w roku w zależności od liczby zainteresowanych. Terminy egzaminów będą podawane na stronie internetowej PTNK oraz przekazywane członkom Zarządu Głównego (w tym Prezesom Oddziałów).
 2. Egzamin składać się będzie z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 3. Część teoretyczna będzie miała postać testu zamkniętego, odrębnego dla kandydatów ubiegających się o licencję z EMG, EEG dorosłych i EEG dzieci, PW oraz EEG-Biofeedback specjalista i terapeuta. Test obejmie 40 pytań pojedynczego wyboru z 5 wariantami odpowiedzi. Poziom zaliczający to 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi (czyli poprawne odpowiedzi na minimum 24 pytania).
 4. Niezależnie od wyniku egzaminu testowego, wnioskodawca może przystąpić do egzaminu praktycznego, a egzamin testowy zdać w jednej z kolejnych 2 sesji
 5. Egzamin praktyczny będzie oparty na ocenie przez Komisję:

W zakresie EEG dzieci lub EEG dorosłych – interpretacji 3 różnych zapisów EEG wykonanych przez egzaminowanego, przywiezionych (w formie wydruku reprezentatywnych dla wyniku fragmentów zapisu) i przedstawionych Komisji oraz interpretacji 3 zapisów EEG przygotowanych przez Komisję (z niezbędnymi danymi klinicznymi pacjentów).

Przygotowane zapisy powinny zawierać: opis badania, wydruk minimum 6 fragmentów, odpowiadających opisanym wzorcom EEG. Wybrane badania powinny dotyczyć nieprawidłowych zapisów EEG. Wydruki powinny być czytelne, bez artefaktów technicznych/biologicznych lub zawierać możliwie namnijeszą ilość artefaktów.

w zakresie EMG – interpretacji 3 różnych zapisów EMG wykonanych przez egzaminowanego, przywiezionych (w formie wydruków krzywych i tabel) i przedstawionych Komisji (w tym: badania ENG z uwzględnieniem zapisów z mięśni, próby miastenicznej lub ischemicznej) oraz interpretacji 3 przygotowanych przez Komisję zapisów EMG (z niezbędnymi danymi klinicznymi pacjentów)

w zakresie PW – interpretacji 3 własnych badań PW (minimum 2 różnych modalności) przedstawionych Komisji w formie wydruków krzywych oraz interpretacji 3 zapisów przygotowanych przez Komisję (z niezbędnymi danymi klinicznymi pacjentów)

w zakresie EEG-Biofeedback specjalista – 2 protokołów przypadków opracowanych wcześniej (w miarę możliwości 1 dziecko, 1 dorosły) i przedstawionych Komisji oraz 3 protokołów przypadków przygotowanych przez Komisję(z niezbędnymi danymi klinicznymi pacjentów)

w zakresie EEG-Biofeedback terapeuta – 2 protokołów treningów przeprowadzonych osobiście po kursie i przedstawionych Komisji oraz 3 protokołów przypadków przygotowanych przez Komisję (z niezbędnymi danymi klinicznymi pacjentów)

 1. 1 zdana część egzaminu (teoretyczna lub praktyczna) zachowuje ważność w ciągu kolejnych 2 sesji
 2. Licencja zostanie przyznana i wydana kandydatowi (ubiegającemu się) po zaliczeniu obu części egzaminu.
 3. Egzaminowany może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Egzaminacyjnej do Prezesa PTNK w terminie 14 dni od egzaminu.
 4. W przypadku konieczności ponownego organizowania egzaminu, zainteresowany jest zobowiązany wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 pln za egzamin testowy i 200 pln za egzamin praktyczny.

ZASADY SZKOLEŃ W ZAKRESIE

WYKONYWANIA I INTERPRETACJI DIAGNOSTYCZNEJ

BADAŃ EEG, EMG i PW ORAZ PROCEDUR EEG-Biofeedback

SZKOLENIE PODSTAWOWE

 1. EEG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym**), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodku/ośrodkach uprawnionych, według programu PTNK
  1. EEG dorosłych: (3 miesiące szkolenia) plus 2 tygodnie szkolenia z EEG dziecięcego w ośrodku uprawnionym
  2. EEG dzieci: (dla lekarzy planujących pracę z pacjentami do lat 15) – 3 miesięczne płatne szkolenie podstawowe w pracowni EEG dziecięcej plus 2 tygodnie szkolenia w pracowni uprawnionej do szkolenia dorosłych.
 2. EMG: 3 miesięczny (w trybie ciągłym lub łączonym**), płatny kurs szkolenia podstawowego w ośrodku/ośrodkach uprawnionych, według programu PTNK.
 3. PW: 1 miesięczne (w trybie ciągłym lub łączonym*) płatny kurs szkolenia w ośrodku/ośrodkach uprawnionych, według programu PTNK.
 4. EEG-Biofeedback specjalista: płatne szkolenie w trybie łączonym w ośrodkach uprawnionych i według programu PTNK
  1. Lekarz posiadający licencję PTNK z EEG: 120 godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu Biofeedbacku
  2. Lekarz bez licencji PTNK z EEG: 200 godzinne szkolenie teoretyczne z podstawowych zagadnień elektroencefalograficznych i z zakresu Biofeedbacku oraz szkolenie praktyczne
 5. EEG-Biofeedback terapeuta: płatne szkolenie w trybie łączonym (180 godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne) w ośrodkach uprawnionych i wg programu PTNK

PRAKTYKA DO LICENCJI

 1. Przed staraniem się o uzyskanie licencji konieczne jest wykonanie następującej liczby badań: EEG – 1500 zapisów, EMG – 750 pełnych badań, PW – 300 badań z uwzględnieniem każdej modalności, EEG-Biofeedback specjalista – 300 protokołów, EEG-Biofeedback – 300 treningów.
 2. Po zakończeniu szkolenia podstawowego z EEG, EMG, PW, EEG-Biofeedback i uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia od osoby biorącej odpowiedzialność za przeprowadzone szkolenie, do czasu uzyskania licencji, badania i opisy powinny być konsultowane w ośrodku szkolącym (minimum trzykrotnie w ciągu trzech lat).

** W zakresie szkolenia podstawowego z EEG możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 3 miesięczne (12tyg.x5dni x 5godz.=300godz.) szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia odpowiednim zaświadczeniem (po sprawdzeniu wiedzy).

Wariant B – łączony

Obejmuje szkolenie w 15 blokach 3 dniowego intensywnego szkolenia weekendowego (15tyg.x16godz.= 240godz.= 8 tygodni szkolenia typu A) oraz obowiązkowe 4 tygodniowe szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (jak w wariancie A). Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i sprawdzeniu wiedzy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego z EEG.

** W zakresie szkolenia podstawowego z EMG możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje ciągłe 3 miesięczne (12tyg.x5dni x 5godz.=300godz.) szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (w uzasadnionych przypadkach może to być 3 razy po miesiącu). Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia odpowiednim zaświadczeniem (po sprawdzeniu wiedzy).

Wariant B – łączony

Obejmuje szkolenie w 6 blokach 3 dniowego intensywnego szkolenia weekendowego z konsultacjami (6tyg.x16godz.=96+4godz.konsultacji=100godz.= 4 tygodnie szkolenia typu A) oraz obowiązkowe 8 tygodniowe szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia (jak w wariancie A). Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i sprawdzeniu wiedzy wydaje zaświadczenie o ukończeniu pełnego kursu podstawowego z EMG.

** W zakresie szkolenia podstawowego z PW możliwe są dwa warianty: A – ciągły i B – łączony.

Wariant A – ciągły

Obejmuje 1 miesięczne (4tyg.x5dni x 5godz.= 100godz.lek.) szkolenie w ośrodku klinicznym uprawnionym do szkolenia. Ośrodek szkolący potwierdza zakończenie szkolenia odpowiednim zaświadczeniem (po sprawdzeniu wiedzy)

Wariant B – łączony

Obejmuje szkolenie w 1 bloku 3 dniowego intensywnego szkolenia weekendowego (1tydz..x 16godz. + 4 godz.konsultacji = 20godz.= 1 tydzień szkolenia typu A) oraz obowiązkowe 3 tygodnie szkolenia w ośrodku klinicznym (jak w wariancie A). Ośrodek kliniczny po zakończeniu szkolenia i sprawdzeniu wiedzy wydaje zaświadczenie o ukończeniu pełnego kursu podstawowego z PW.

** W zakresie szkolenia podstawowego z EEG-Biofeedbacku obecnie dostępny wariant łączony w 2 Ośrodkach Szkolących – podział zgodny z programem wewnętrznym.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA TECHNIKÓW MEDYCZNYCH

W ZAKRESIE EEG, EMG i PW

 1. Kandydat ubiegający się o licencję PTNK musi być członkiem Sekcji Techników PTNK minimum 3 lata.
 2. Wymagany jest 3-letni staż w zawodzie – zatrudnienie stałe (zaświadczenie z kadr).
 3. Wymagane jest zaświadczenie (ksero) o ukończeniu szkolenia podstawowego dla techników w zakresie EEG, EMG, PW w ośrodku posiadającym akredytację PTNK.
 4. Minimum wykonanych samodzielnie badań (od ukończenia szkolenia PTNK do złożenia wniosku o licencję) to:
  1. 1000 badań EEG,
  2. 500 badań EMG,
  3. 300 badań PW.
 5. Należy złożyć ankietę (do pobrania z Sekcji Techników lub Oddziału PTNK) zawierającą:
  1. pieczątkę zakładu pracy,
  2. podpis kierownika pracowni potwierdzający liczbę minimum wykonanych samodzielnie badań właściwej modalności,
  3. podpis licencjonowanego lekarza neurofizjologa, który dozorował pracę technika,
  4. podpis Prezesa Oddziału PTNK,
  5. adres, telefon kontaktowy, e-mail.
 6. Konieczne jest dołączenie potwierdzenia opłacania składek członkowskich PTNK (z ostatnich 3 lat)
 7. Konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty w wysokości 100pln za wydanie Licencji. Opłatę należy wnieść na konto Zarządu Głównego PTNK (KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO: 02 1020 1097 0000 7602 01 08 5091 PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa).
 8. Ponadto należy dołączyć ksero świadectwa szkolnego lub dyplomu (szkoła medyczna).

UWAGA!

Osoby, które posiadają licencję PTNK dla techników medycznych w zakresie 3 modalności (EEG, EMG i PW) mogą składać wnioski o przyznanie licencji technika neurofizjologii klinicznej do Przewodniczącej Sekcji Techników PTNK dr n. o zdr. Jolanty Gałeckiej.


W/w dokumenty należy dostarczyć do Komisji ds. Licencji dla Techników PTNK na adres:

Dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz,

prof. nadzw.
Klinika Neurologii WIM
04-680 Warszawa, ul. Wiązana 56/11
tel.sekr. 22 681 64 46
e-mail: kaziura@poczta.onet.pl