Statut

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROFlZJOLOGII KLlNICZNEJ

Warszawa 1995

 

l. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem,

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały wojewódzkie.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej – Zarząd Główny „ lub „Zarząd Oddziału w …”

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

II. Cele i środki działania

§ 7

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

 1. rozwój neurofizjologii klinicznej i polskiej myśli naukowej w tej dziedzinie wiedzy,
 2. udoskonalenie opieki lekarskiej w zakresie neurofizjologii klinicznej,
 3. krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

 

§ 9

Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo:

 1. propaguje zdobycze naukowe neurofizjologii klinicznej wśród lekarzy i specjalistów pokrewnych dziedzin wiedzy, udziela im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji, opracowuje zasady specjalizacji z neurofizjologii  klinicznej,
 2. bierze udział i nadzoruje badania naukowe z zakresu neurofizjologii klinicznej,
 3. opracowuje program i zasady szkoleń podstawowych w poszczególnych modalnościach neurofizjologicznych, prowadzi i nadzoruje prowadzenie tych szkoleń w zweryfikowanych pracowniach szkoleniowych oraz organizuje egzaminy końcowe przed uzyskaniem licencji,
 4. wydaje licencje zgodnie z przyjętymi zasadami krajowymi (a po ujednoliceniu — europejskimi),
 5. organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, wystaw, pokazów itp.,
 6. wydaje własne czasopismo naukowe i współdziała w redagowaniu innych fachowych publikacji z zakresu neurofizjologii klinicznej,
 7. wydaje opinie w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących neurofizjologii klinicznej,
 8. ogłasza konkursy na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny neurofizjologii klinicznej,
 9. współdziała z Izbami Lekarskimi oraz z władzami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu opieki lekarskiej,
 10. współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowywaniu programów i metod nauczania w zakresie neurofiżjologii klinicznej,
 11. popularyzuje zagadnienia neurofizjologii klinicznej,
 12. współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i społecznymi,
 13. podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistnienia celów Towarzystwa,
 14. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych,

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być: lekarz lub inna osoba zajmująca się profesjonalnie neurofizjologią kliniczną.

§ 12

Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji podejmując w tej sprawie uchwałę.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. działania w sekcjach i komisjach naukowych,
 4. korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 2. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres trzech lat pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień drogą mailową lub pisemną,
 3. wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego, lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawiania praw publicznych.

 

§ 16

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.
 3. Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.
 4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
  2. utraty osobowości prawnej,
  3. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres trzech lat pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.

 

§ 17

 

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Krajowy Zjazd osobom szczególnie zasłużonym dla neurofizjologii klinicznej lub Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi – obywatele polscy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie honorowi – cudzoziemcy nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
 4. Członkostwa honorowego – jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają – pozbawia Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

IV. Władze Towarzystwa

§ 18

 

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata. W wyjątkowych przypadkach może być przedłużona do 5 lat na wniosek Zarządu Głównego. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Krajowego Zjazdu Delegatów. Wybór delegatów odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w/g liczbowego klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny przed zwołaniem Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Walny Krajowy Zjazd Delegatów oraz przewidziane Statutem głosowania mogą odbywać się w formule zdalnej poprzez Internet (on-line) .

 

§ 19

 

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów zwołany przez Zarząd Główny.
 2. Krajowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś -bez względu na liczbę obecnych.
  Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa należy:

  1. uchwalenie głównych. kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór prezesa i 6 do 8 członków Zarządu Głównego oraz 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5. wybór delegata reprezentującego Towarzystwo w Międzynarodowej Federacji Towarzystw Neurofizjologii Klinicznej,
  6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych i zagranicznych,
  7. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
  8. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
  9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa,
  10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

§ 21

 

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:
  1. delegaci wybrani na Walnym Zebraniu Członków Oddziałów,
  2. członkowie honorowi – obywatele polscy.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatóww Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. członkowie honorowi – cudzoziemcy,
  2. członkowie wspierający,
  3. zaproszeni goście.

 

§ 22

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu – Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§ 23

 

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek 1/3 liczby zarządów oddziałów, lub 1/10 liczby członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Towarzystwa winien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§ 24

Zarząd Główny jest najwyższą władza Towarzystwa w okresie miedzy zjazdami delegatów Towarzystwa.

§ 25

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

 1. 6 do 8 członków wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa,
 2. prezesi zarządów oddziałów,
 3. ustępujący prezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji,
 4. przewodniczący Sekcji PTNK.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
 4. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji i komisji naukowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 5. powoływanie komisji ds. bieżącej działalności organizacyjnej Towarzystwa w tym:  Programowo-Szkoleniowej, ds. Licencji i  ds. Zmian Statutowych,
 6. zwoływanie krajowych zjazdów delegatów Towarzystwa, ustalanie ich terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad,
 7. ustalanie zasad udziału Towarzystwa w krajowych i zagranicznych naukowych zjazdach innych stowarzyszeń oraz wybór przedstawicieli reprezentujących Towarzystwo w Międzynarodowej Federacji Towarzystw Neurofizjologii Klinicznej.
 8. występowanie z wnioskami do Krajowego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 9. przyjmowanie i skreślania członków wspierających oraz pobieranie od nich składek,
 10. wykluczanie członków zwyczajnych za działalność na szkodę Towarzystwa niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub z etyką zawodową, albo w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
 11. rozstrzyganie sporów miedzy członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa,
 12. uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, oddziałów sekcji i komisji naukowych oraz innych regulaminów.
 13. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 14. w razie wystąpienia, śmierci lub wykluczenia członka Zarządu Głównego Towarzystwa, Zarząd Głowny ma prawo dokooptować nowego członka Zarządu Głównego, a liczba dokooptowanych nowych członków nie może być większa niż 1/2 składu Zarządu Głównego pochodzącego z wyboru.

 

§ 27

 

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W wyjątkowych sytuacjach Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się w formule zdalnej poprzez Internet (on-line).
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 28

Spośród 6 lub 8 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa – Zarząd Główny wybiera: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, redaktora naukowego i 2 członków stanowiących Prezydium Zarządu Głównego.

§ 29

 

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach pilnych między posiedzeniami Zarządu Głównego, Prezes PTNK może zarządzić głosowanie elektroniczne, a w przypadku jego nieskuteczności ostateczną decyzję podejmuje Prezydium Zarządu.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego, w razie równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 30

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej 2 razy podczas kadencji kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 31

Główna Komisja Rewizyjna składa się: z 3 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 1. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków w tym przewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. W razie ustąpienia, śmierci lub wykluczenia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo dokoptować nowego członka, a dokoptowanych nowych członków nie może być więcej niż 1/3 składu Komisji pochodzącego z wyboru.

 

§ 32

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.
 3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa.

V. Oddziały Towarzystwa

§ 33

 

 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny w oparciu o podział administracyjny kraju.

 

§ 34

 

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
 2. Kadencja władz Odziału trwa 4 lata , a ich wybór poprzedza wybory do władz Towarzystwa i odbywa się w głosowaniu tajnym .

 

§ 35

 

 1. Najwyższa władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału,
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 36

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. wybór 5 członków Zarządu Oddziału oraz 3 członków -Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 5. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa w/g klucza ustalonego przez Zarząd Główny.

 

§ 37

 

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni Oddziału.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.

 

§ 38

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału – Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§ 39

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Odziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wnisek 1/10 liczby członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 35 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 40

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między walnymi zebraniami członków Oddziału.

§ 41

W skład Zarządu Oddziału wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów i innych imprez dla członków Oddziału,
 4. opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności oraz przedkładanie ich Zarządowi Głównemu,
 5. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
 7. pobieranie składek członkowskich i przekazywanie Zarządowi Głównemu części składek w wysokości ustalonej regulaminem Oddziałów,
 8. sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego imiennych spisów członków zwyczajnych,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny,
 10. W razie ustąpienia, śmierci lub wykluczenia członka Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału ma prawo dokooptować nowego członka, a liczba dokooptowanych nowych członków nie może być większa niż 1/2 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

 

§ 43

 

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenia Zarządu Oddziału mogą odbywać się w formule zdalnej poprzez Internet (on-line).
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, w razie równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 44

Spośród 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału – Zarząd Odziału wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika stanowiących Prezydium Zarządu Oddziału.

§ 45

Komisja Rewizyjna Odziału jest powołana do przeprowadzania przynajmniej raz na dwa lata kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 46

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w tym przewodniczącego, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. W razie ustąpienia, śmierci lub wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo dokooptować nowego członka, a liczba dokooptowanych nowych członków, nie może być większa niż 1/3 akładu Komisji pochodzącej z wyboru.

 

§ 47

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

VI. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 48

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 49

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
 3. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,
 4. inne wpływy wynikające z działalności statutowej i gospodarczej.

 

§ 50

Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dodanie (lub podpisy elektroniczne) prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.

VII. Zmiany statutu i rozwiązywanie się Towarzystwa

§ 51

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Zmieniony Statut wchodzi w życie bezpośrednio po podjęciu w/w uchwały.

§ 52

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystw podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delgatów Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, a w razie braku postanowienia w tej sprawie postępowanie odbywa się zgodnie z art. 38 ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach”.