Rodo

PTNK – Klauzula informacyjna – członek PTNK

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cegłowskiej 80, 01-809 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292049, adres e-mail: sekretarz.ptnk@gmail.com, tel. 71 734 31 00 (dalej ‘PTNK’),
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 4. Prowadzenia bieżącej działalności statutowej PTNK, w tym obsługi członkostwa w PTNK, przyjmowania i rozliczania składek członkowskich, – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 5. zamieszczenie na stronie internetowej PTNK w wykazie osób posiadających licencję PTNK (w racie uzyskania przez Państwo licencji PTNK) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 6. wypełnienia obowiązków rejestracyjnych i zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego (w tym zgłoszeń członków organów PTNK) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 7. organizacji i przeprowadzania szkoleń i konferencji PTNK, w których Państwo bierzecie udział, – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 8. organizacji i przeprowadzania Krajowego Zjazdu Delegatów PTNK, w tym wyborów do władz PTNK, – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 9. organizacji i przeprowadzania posiedzeń innych jednostek organizacyjnych PTNK, w szczególności sekcji i komisji naukowych, – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi księgowej, prawnej informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora przy czym takie podmioty przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w PTNK, a po ustaniu członkostwa w PTNK przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla przynależności do PTNK.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Klinika Neurologii UM we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz.ptnk@gmail.com.

PTNK – Klauzula informacyjna – kontrahent – przedsiębiorca

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cegłowskiej 80, 01-809 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292049, adres e-mail: sekretarz.ptnk@gmail.com, tel. 71 734 31 00.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 4. realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 5. realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w tym wystawienia, rozliczenia i przechowywania faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów dotyczących sprzedaży towarów i usług (faktur VAT), oraz rozliczenia i przechowywania faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów dotyczących nabycia towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz ustawy 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, zwłaszcza art. 86 tej ustawy),
 6. marketingu bezpośredniego usług i produktów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi księgowej, prawnej informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora przy czym takie podmioty przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz po realizacji umowy przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać te dane na mocy obowiązujących przepisów, tj. przez okres 5 lat.
 4. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,  w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Klinika Neurologii UM we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz.ptnk@gmail.com.